Články autora

 

Seznam článku od autora: Radka Pavelková

 
 • -1

  Zvuková lázeň - Tibetské mísy

   

  Rezervace: info@zivotni-vybrace.cz   nebo na tel. 774 857 059

   

   

   

   

   

  publikováno 08. 02. 2019     sekce: Výtvarné a ostatní     autor: Radka Pavelková
   
 • -1

  Polotetky foto

  publikováno 18. 01. 2019     sekce: Dům dětí a mládeže Hranice, p. o.     autor: Radka Pavelková
   
 • -1

  Pololetní prázdniny na domečku

  O pololetních prázdninách 1.února jsme pro Vás připravili den plný zábavy.

  Máme připraveny parádní hry, soutěže, BOWLING i výtvarku
  Nudit se rozhodně nebudete !

  Kde: DDM Galašova 1746

  S sebou: přezůvky, pití, 2x svačinka (oběd a pitný režim zajistí DDM)

  Cena : 200,- Kč

  Na akci je nutné  přihlásit se předem. Platbu uhraďte nejpozději do středy 30. ledna 2019.

  POČET MÍST JE OMEZEN !

  V případě, že dítě může odejít samo domů, potřebujeme písemný souhlas! 

  Těšíme se na Vás:)

  publikováno 18. 01. 2019     sekce: Výtvarné a ostatní     autor: Radka Pavelková
   
 • -1

  Foto jarní přím.

  publikováno 09. 01. 2019     sekce: Dům dětí a mládeže Hranice, p. o.     autor: Radka Pavelková
   
 • -1

  Jarní příměstský tábor

  18. - 22.2. 2019

  Pondělí až pátek od 8,00 do 15,30 hod.

  Plánovaný program: Výtvarné a pohybové aktivity, stolní hry a soutěže
  Program bude přizpůsoben počtu a věku účastníků.
  Bližší pokyny dostanou děti první den tábora.

  Tábor je určen dětem od 1. do 6. třídy

  Cena : 750,- Kč
  Obědy, materiál, pomůcky a a vstupné je zahrnuto v ceně

   S sebou si děti přinesou přezůvky, svačinu a pití.

  Tábor se uskuteční při minimálního počtu 6 účastníků.
  Poplatek za tábor lze vrátit pouze v případě nemoci přihlášeného účastníka doležené potvrzením od lékaře.

  Hlaste se prostřednictvím přihlášky s platbou do středy 13.února 2019 !
  Přihlášky na příměstský tábor jsou k vyzvednutí na DDM Galašova, nebo níž pod článkem.

  Těšíme se našechny malé táborníky:)

  Letní příměstské a pobytové tábory na rok 2018 pro Vás pilně připravujeme:)

  publikováno 09. 01. 2019     sekce: Příměstské tábory - zimní     autor: Radka Pavelková
   
 • clanek img

  Prohlášení o ochraně osobních údajů

   

  PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  podle čl. 13 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

  o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „GDPR“

   

  I.           Správce osobních údajů

  Správcem osobních údajů je:

  Dům dětí a mládeže Hranice, příspěvková organizace

  Galašova 1746, 753 01 Hranice

  IČ: 60782196

  (dále jen „Správce“).

  Správce je provozovatelem Domu dětí a mládeže ve smyslu vyhlášky č. 74/2005 SB., o zájmovém vzdělávání a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

  Kontaktní údaje na správce:

  -          telefon:     606 606 280

  -          e-mail:       reditelka@ddm.hranet.cz

   

  II.         Za jakými účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

  a) Osobní údaje subjektů navštěvující Dům dětí a mládeže, příspěvková organizace (dále jen DDM) jsou zpracovávány pro účely

  -          vedení evidence návštěvníků DDM pro poskytování svých služeb

  -          úhrady poskytnutých služeb,

  -          vedení evidence o příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření dle předpisů upravujících daně a účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

  b) Osobní údaje smluvních dodavatelů jsou zpracovávány pro účely

  -          zajištění řádného splnění závazkového vztahu (smlouvy)

  -          zajištění komunikace se smluvními partnery

  -          vedení evidence smluv

  c) Osobní údaje zaměstnanců Správce jsou zpracovávány pro účely

  -          vedení personálních spisů zaměstnanců a plnění pracovněprávních povinností

  o   např. provádění mzdového účetnictví zaměstnanců, splnění tzv. ohlašovací povinnosti zaměstnavatele podle zákona o veřejném zdravotním pojištění apod.

   

  III.       Právní základ zpracování osobních údajů

  Právním základem pro zpracování osobních údajů uvedených v bodu II. písm. a) je

  -          Ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR splnění závazků ze smlouvy, a to smlouvy o poskytování služeb DDDM, na jejímž základě jsou uživatelům DDM poskytovány služby

  -          Ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR splnění zákonné povinnosti (zejm. vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)

  -          Ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněným zájmem Správce, aby zpracovával jen nezbytné osobní údaje, a to v rozsahu jméno a příjmení, adresu bydliště a telefon nebo e-mail na uživatele DDM (popř. rodiče), a to pro účely zajištění kontaktu s uživateli DDM a pro zajištění řádné organizace provozování DDM (platby a odhlášení žáků/dětí).

   

  Právním základem pro zpracování osobních údajů uvedených v bodu II. písm. b) je

  -          Ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR splnění závazků ze smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt osobních údajů, a to smlouvy, na jejímž podkladě dochází k poskytování dodavatelských služeb

  -          Ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR splnění zákonné povinnosti (zejm. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

   

                       Právním základem pro zpracování osobních údajů uvedených v bodu II. písm. c) je

  -          Ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR splnění zákonné povinnosti (zejm. zákon č. 262/200ž SB., zákoník práce, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)

  -          Ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR splnění závazků ze smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt osobních údajů, a to pracovní smlouvy nebo dohody konané mimo pracovní poměr

   

  IV.       Příjemci osobních údajů

  Příjemci osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě subjektů osobních údajů být orgány veřejné moci při výkonu kontrolní činnosti, nebo zřizovatel Správce za účely kontroly hospodaření s finančními prostředky.

  Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také dalším příjemci, a to v souvislosti se zajištěním organizačního chodu Správce – např. správce IT může v rámci výkonu svých servisních zásahů přistupovat do databází uložených na PC stanicích Správce. Správce využívá nebo může v budoucnu využívat služeb osoby vykonávající činnost zpracování účetnictví. V takovém případě je příjemcem osobních údajů také tato osoba, provádějící účetní služeb a případně též mzdové účetnictví.

         Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

   

  V.         Doba zpracování osobních údajů nebo kritéria určení

  Osobní údaje návštěvníků DDM jsou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem Správce a právními předpisy – zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích – případně po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, nejdéle však po dobu docházky do DDM.

  Osobní údaje zaměstnanců obsažené v personálních spisech a dokumentaci související jsou zpracovávány po dobu stanovenou pracovněprávními předpisy a předpisy související – zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví – např. evidenční listy důchodového pojištění se archivují po dobu 50 let.

  Osobní údaje smluvních partnerů se archivují po dobu, kdy mohou být listinné nosiče obsahující takové osobní údaje předmětem kontroly účetních dokladů ze strany orgánů veřejné moci.

   

  VI.       Práva subjektu údajů

  Při zpracování osobních údajů má každý subjekt osobních údajů následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů podle čl. 12 a násl. GDPR:

  -          Právo na transparentní informace a náležitá sdělení (čl. 12 GDPR);

  -          právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 13 GDPR);

  -          právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR);

  -          právo na omezení zpracování (čl. 18) GDPR

  o   obsahem práva je povinnost Správce osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmí nadále zpracovávat s výjimkou jejich uložení;

  -          právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR)

  o   právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které jsou zpracovávány k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), nelze vymazat;

  -          právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR).

  o   Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci.

  -          Právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR)

  o   v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

  -          právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

   

  VII.     Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

  Zpracování osobních údajů návštěvníků DDM pro účely poskytování služeb (detailně viz výše) je smluvním a zákonným požadavkem. Neposkytnutí osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci řádně poskytovat naše služby.

  Zpracování osobních údajů zaměstnanců pro účely plnění pracovněprávních povinností je zákonným požadavkem. Neposkytnutí osobních údajů může znamenat, že Správce nebude moci plnit své závazky z pracovní smlouvy a dále plnit své povinnosti zaměstnavatele.

   

  V Hranicích, dne 25. 5. 2018

  <p style='\"text-align:' center;\"="">
  publikováno 03. 01. 2019     sekce: GDPR     autor: Radka Pavelková
   
 • -1

  Dětský vánoční jarmark 2018 * foto*

  publikováno 03. 01. 2019     sekce: Foto akce 2018     autor: Radka Pavelková
   
 • -1

  Zimní tábor Beskydy 2019

  Pro zájemce ve věku 8 – 18 let připravujeme tábor na  sněhu. 
  Kdy: 17.2. - 22. 2. 2019. 
  Tábor je pojat zároveň jako lyžařská škola, takže i lyžaři začátečníci jsou vítáni !

  Pobyt je zajištěn v překrásném prostředí Beskyd v katastru obce Horní Bečva.

  Opět se na nás těší majitelka a personál Penzionu U Skřítků na Horní Bečvě v termínu jarních prázdnin.

  V okolí se nachází několik lyžařských středisek s moderními vleky a vybavením i umělým zasněžováním.

  Podmínky pro lyžaře jsou zde srovnatelné s podmínkami vyspělých středisek v Jeseníkách či Krkonoších.

  Cena 4 500,- Kč zahrnuje dopravu, ubytování v penzionu, plnou penzi včetně pitného režimu a ski pasy. Součástí sportovního programu bude při dostatečném počtu zájemců i seznámení s jízdou na snowbladech. 

  Večery budou děti trávit soutěžemi, hrami. V rámci rehabilitace se počítá i s návštěvou bazénu.

  Pokud Vás naše nabídka oslovila, neváhejte a včas si zarezervujte místo. Přihláška je k dispozici v DDM nebo ke stažení na webových stránkách DDM.

  Vyplněnou přihlášku se zálohou 2 500,- Kč je nutno odevzdat v DDM nejpozději do 14. 12. 2018. Doplatek uhraďte do 15. 1. 2019.

  Informace v DDM osobně denně 8 – 18,00 hod. a na tel.602 560 385 p.Kristek

   

  publikováno 03. 12. 2018     sekce: Pobytové tábory - zimní     autor: Radka Pavelková
   
 •  
 • -1

  Dětský vánoční jarmark 2018

  publikováno 16. 11. 2018     sekce: Výtvarné a ostatní     autor: Radka Pavelková
   
 

Kontakt

Najdete nás

Dům dětí a mládeže Hranice
Příspěvková organizace
Galašova 1746
753 01 Hranice

Mapa

Kontakty:
telefon: +420 581 601 700
email: ddm.hranice@hranet.cz